Opis pracy

Zadania:

 • uczestnictwo w procesie zarządzania ciągłością działania (opracowywanie i utrzymywanie planów ciągłości działania, testowanie planów i rozwiązań awaryjnych, przeprowadzanie analizy BIA, budowanie świadomości o BCM w banku),
 • analiza wpływu sytuacji awaryjnych i kryzysowych na procesy realizowane w banku, wypracowywanie rekomendacji,
 • współpraca z jednostkami banku uczestniczącymi w procesie zachowania ciągłości działania,
 • utrzymywanie aktualności regulacji wewnętrznych dot. ciągłości działania,
 • uczestnictwo w rozwoju procesu zarządzania ciągłością działania.
 • Oczekiwania:

 • bardzo dobra znajomość MS Office Excel, mile widziana znajomość JIRA, Confluence,
 • mile widziana znajomość zagadnień z obszaru zachowania ciągłości działania,
 • komunikatywność, dokładność, skuteczność oraz samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntetycznego prezentowania wyników,
 • wysoki poziom zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za wykonywane procesy,
 • wielozadaniowość.
 • Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w strukturach najszybciej rozwijającego się Banku w Polsce,
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe itp.),
 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia.
 • Prywatna opieka
  medyczna
 • Prywatna opieka
  stomatologiczna
 • Ubezpieczenie na życie,
  ubezpieczenie grupowe
  i zniżki w PZU
 • Dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Karta Multisport
 • Zniżki u partnerów
 • INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK

  Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. („ Bank ”), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę [email protected]

  Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją.

  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

 • 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
 • 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz
 • art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dotyczy np. danych podanych w CV innych niż wymagane przez przepisy prawa),
 • - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom Banku, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów.

  Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do mementu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa .

  W przypadku danych osobowych pozyskanych przez Bank w oparciu o Pani/Pana zgodę, Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania. Art. 125a [Obowiązki płatnika] § 4

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę.

  Automatyczne podejmowanie decyzji

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).

  Kategorie odbiorców danych:  

  Bank może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom, przy współpracy których Bank wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.
 • Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Banku jako administratora danych osobowych.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Banku:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku.

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

  Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.